Communication Support

Accessible Information is information which is given in a format you can understand. This will be different for different people.

The accessible information standard aims to ensure that people who have a sensory loss, impairment or disability are given information in a way that they can understand. For more information about this, please read the Accessible Information Guidance. You can also read more about the accessibility features on our website on the accessibility page.

It is really important that we provide a high quality interpretation and translation service to any patients who require it. If you have experienced any issues, please contact the Patient Experience Team by emailing sath.patientexperience@nhs.net or call 01743 261000 ext: 3032.

The Acute Liaison Nurses are available to support people with a learning disability accessing services within the Trust. They can ensure that any reasonable adjustments which may be needed are put into place to support communication.

Patient passports can help staff in the hospital to understand the best way to communicate with a person, it is helpful when this is brought to an appointment.

Examples of reasonable adjustments which may support communication are:

 • Arranging the first appointment of the day to reduce time spent in the waiting room which can help reduce anxiety.
 • Arranging a double appointment to allow time for the information to be communicated and processed. Ensuring that extra time is available to allow for thoughts to be put into words and expressed.
 • Using tools such as pictures or images to support communication.
 • Some people may find it easier to communicate through technology, using a tablet or phone

If you require reasonable adjustments to be made to support your communication please notify the Trust as soon as possible when an appointment is confirmed to enable arrangements to be made.

For Out Patient Appointments please contact the Booking Office on:

Princess Royal Hospital, Telford:  01952 282810
Royal Shrewsbury Hospital:  01743 261044

If you have a learning disability then support is available through a dedicated nursing team who can help you if you need to visit the hospital. You can read more about this on our Learning Disabilities page.

A speech-to-text reporter or tactile signing interpreter can be arranged when needed to support communication.

Hearing loops

Hearing loops are fitted in the buildings across The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust, including in the Royal Shrewsbury Hospital and Princess Royal Hospital.

If you require an induction loop during your visit, please contact the ward or department who will be happy to make this available for you.

Patient Information

Patient information can be provided in different formats such as British Sign Language film. Please make staff aware as soon as possible if this is required.

British Sign Language

The Trust is committed to provide patients with access to the communication tools they require to enable them to understand their diagnosis, treatment options and to be involved in making choices about their care.

Family, friends and carers are not used to interpret as it is important that:

 • Information is interpreted correctly including medical terminology
 • Informed consent cannot be obtained if the patient does not fully understand what is being explained
 • Confidentiality is maintained
 • Patients have the ability to speak freely
 • It is important that the patient’s preference is identified and there is no bias of the interpreter

Interpreting can be supported by telephone interpreting, video call interpreting and face to face interpreting. The method may depend on the urgency of the request and the sensitivity of information which is being discussed.

If your first language is not English, then we can arrange for you to have an interpreter at your appointment or meeting. The Trust has approved independent interpreters who are available to provide accessible information to you or your relative. If you require an interpreter to support your communication please notify the Trust as soon as possible when an appointment is confirmed to enable arrangements to be made.

Patient Information

Patient information can be made available in a wide range of formats, such as:

 • Braille
 • Large print
 • Easy read
 • Audio description
 • British Sign Language
 • Makaton
 • Translated into a different language

If your require information in another format, please contact the ward or department you are attending as soon as possible to enable them to assist you.

Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom dostęp do potrzebnych im narzędzi komunikacyjnych, które pozwolą im zrozumieć diagnozę, możliwości leczenia i uczestniczyć w decyzjach dotyczących ich opieki.

Członkowie rodziny, znajomi i opiekunowie nie mogą występować w roli tłumacza, ponieważ:

 • ważne jest, aby informacje zostały przetłumaczone prawidłowo, z uwzględnieniem terminologii medycznej;
 • nie można uzyskać świadomej zgody, jeśli pacjent nie rozumie w pełni tego, co jest wyjaśniane;
 • ważne jest, aby zachowane zostały zasady poufności;
 • ważne, jest, aby pacjent miał możliwość swobodnego wypowiedzenia się;
 • ważne jest, aby określić preferencje pacjenta i uniknąć stronniczości tłumacza.

Tłumaczenie ustne może odbywać się w formie tłumaczenia telefonicznego, tłumaczenia wideo oraz tłumaczenia bezpośredniego. Sposób tłumaczenia zależy od tego, jak pilna jest wizyta oraz jak wrażliwe są informacje będące przedmiotem dyskusji.

Jeśli językiem ojczystym klienta nie jest język angielski, na spotkanie lub wizytę możemy zorganizować tłumacza. Fundacja zatwierdziła niezależnych tłumaczy, którzy mogą przekazać potrzebne informacje naszym klientom lub ich rodzinom. Jeżeli potrzebny jest tłumacz, który pomoże w komunikacji, należy powiadomić Fundację jak najszybciej po wyznaczeniu terminu wizyty, aby umożliwić dokonanie koniecznych ustaleń.

Informacje dla pacjenta dostępne są również w wielu różnych formatach, w tym:

 • w języku Braille’a
 • dużą czcionką
 • w uproszczonej formie
 • w formie nagrania audio
 • w brytyjskim języku migowym
 • w języku Makaton
 • przetłumaczone na inny język.

Jeśli potrzebne są informacje w innym formacie, prosimy o jak najszybszy kontakt z oddziałem lub poradnią, gdzie umówiono wizytę w celu uzyskania pomocy.

Нашият Тръст се ангажира да предостави на пациентите си достъп до необходимите комуникационни средства за разбиране на диагноза, опциите за лечение, както и да бъдат част от процеса при вземането на решения за тяхното здраве.

Членове от семейството, приятели и гледачи/настойници не се използват като преводачи, защото е важно:

 • Информацията да бъде преведена правилно и да се използва правилната медицинска терминология
 • Трябва да бъде получено информираното съгласие от пациента, а това не може да стане, ако пациента не разбира напълно това което му се обяснява
 • Запазваме поверителност
 • Важно е да се разберат предпочитанията на пациентите, а преводача няма влияние върху тези предпочитания.

Превода може да се осъществи през телефона, чрез видео обаждания или лични срещи. Метода зависи от спешността, както и от поверителността на информацията, която се обсъжда.

Ако английския не е Вашия пръв език, ние може да осигурим преводач, който да присъства на вашата среща или час. Тръста разполага с одобрени независими преводачи, които могат да преведат информацията на Вас или на Ваш близък. Ако се нуждаете от преводач, моля да се обърнете към Тръста възможно най-скоро след като имате потвърден час, за да можем да организираме всичко навреме.

Информация за пациента може да бъде предоставена в най-различни формати, като например:

 • Брайлова азбука
 • Голям печат
 • Изи рийд (Easy read)
 • Аудио описание
 • Британски жестомимичен език (British Sign Language)
 • Макатон
 • Превод

Ако Ви е необходима информация в различен формат, моля обърнете се към отдела в който имате час възможно най-скоро и те ще Ви помогнат с това.

Trustul se angajează să ofere pacienților acces la instrumentele de comunicare de care au nevoie pentru a le permite să-și înțeleagă diagnosticul, opțiunile de tratament și să fie implicați în luarea de decizii cu privire la îngrijirea lor.

Familia, prietenii și îngrijitorii nu sunt obișnuiți să interpreteze astfel că este important ca:

– Informațiile să fie interpretate corect, inclusiv terminologia medicală

– Consimțământul informat să nu poate fi obținut dacă pacientul nu înțelege pe deplin ceea ce este explicat

– Confidențialitatea să fie menținută

– Pacienții să aibă posibilitatea de a vorbi liber

– Este important să se identifice preferința pacientului și să nu existe părtinire din partea interpretului

Interpretarea poate fi susținută prin interpretare telefonică, interpretare prin apel video și interpretare față în față. Metoda poate depinde de urgența cererii și de sensibilitatea informațiilor care se discută.

Dacă prima dvs. limbă nu este engleza, atunci putem aranja să aveți un interpret la programarea sau întâlnirea dvs. Trustul a aprobat interpreți independenți, care sunt disponibili pentru a furniza informații accesibile pentru dvs. sau rudele dvs. Dacă aveți nevoie de un interpret care să vă asiste comunicarea, vă rugăm să anunțați Trustul cât mai curând posibil, atunci când este confirmată o programare, pentru a permite efectuarea aranjamentelor.

Informațiile pentru pacienți pot fi puse la dispoziție într-o gamă largă de formate, cum ar fi:

 • Braille
 • Tipar mare
 • Citire ușoară
 • Descriere audio
 • Limbaj britanic al semnelor
 • Limbaj Makaton
 • Traducere într-o altă limbă

Dacă aveți nevoie de informații într-un alt format, contactați salonul sau departamentul la care mergeți cât mai curând posibil pentru a le permite să vă asiste.

ਟਰੱਸਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਜ਼ (ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ:

 • ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
 • ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
 • ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
 • ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
 • ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਨੁਵਾਦ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅਤਿ-ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਬ੍ਰੇਲ
 • ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ
 • ਅਸਾਨ ਪੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ
 • ਆਡੀਓ ਵਿਵਰਨ
 • ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ
 • ਮੈਕਾਟਨ
 • ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

Have your communication needs been met, or have you found it difficult accessing healthcare information in the way you need it?

Please feedback and share your experience to help us improve our service.

Tell Us About Your Experience

Your Name(Required)
Your Story Will Be Shared Anonymously with the Teams Involved. Are You Happy for your Story to Also Be Passed on to our Communications Department?(Required)